Chcesz wiedzieć więcej?  Zapisz się na biuletyn RetailTech News!

Cele Zrównoważonego Rozwoju – 17 celów z Agendy ONZ

Czytaj dalej
Cele Zrównoważonego Rozwoju – 17 celów z Agendy ONZ

Agenda 2030 jest planem działania opracowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Została przyjęta przez państwa członkowskie ONZ w 2015 roku i zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które obejmują szereg priorytetowych kwestii najbardziej trapiących nasz współczesny świat. O jakie dokładnie założenia chodzi? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (z języka angielskiego Sustainable Development Goals) to działania odnoszące się do 5 strategicznych obszarów takich jak:

  • ludzie,
  • planeta,
  • dobrobyt,
  • pokój,
  • partnerstwo.

Do każdego z nich rozpisano po kilkanaście zadań do wykonania, co dało w sumie aż 169 inicjatyw do realizacji. Postępy w tym zakresie monitorowane są w każdym kraju. Jeśli chodzi o Cele Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, to aktualnie zajmujemy 12 pozycję w realizacji spośród 195 krajów ONZ.

Z naszego bloga dowiesz się także, na czym polega polityka zrównoważonego rozwoju w firmach oraz jakie rozwiązania można w tym zakresie stosować.

Lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z Agendą 2030 obejmuje następujące obszary. 

Koniec z ubóstwem

Celem w tym zakresie jest eliminacja ubóstwa w każdej jego formie. Działania w tym obszarze to m.in. tworzenie polityki mającej na celu wsparcie dla osób ubogich, zwłaszcza w grupie szczególnie narażonych na zagrożenia klimatyczne.

Zero głodu

Kolejnym obszarem są działania pomagające w eliminacji problemu z głodem, z jednoczesnym zapewnieniem dostępu do żywności bezpiecznej i gwarantującej odżywienie. Kroki w tym zakresie mają opierać się też na poprawie wydajności produkcji u drobnych rolników, z jednoczesnym wzrostem ich dochodów.

Dobre zdrowie

Założenie to promowanie zdrowia, dobrobytu, a także zmniejszenie poziomu śmiertelności wśród noworodków. Chodzi tutaj o inicjatywy związane m.in. ze zmniejszeniem ofiar wypadków drogowych, lepszym dostępem do opieki zdrowotnej, a także zmniejszeniem liczby osób chorujących na AIDS, gruźlicę czy też malarię.

Dobra jakość edukacji

Założenie obejmuje umożliwienie edukacji nieodpłatnej i sprawiedliwej dla dziewcząt oraz chłopców (podstawowej, a także ponadpodstawowej). W tym zakresie mieści się też poprawa jakości kształcenia w placówkach już istniejących oraz sprawienie, aby były one bardziej inkluzywne.

Równość

Piąty Cel Zrównoważonego Rozwoju to doprowadzenie do końca dyskryminacji ze względu na płeć. W zakres ten wchodzi przede wszystkim eliminacja działań prowadzących do przymusowego oraz wczesnego zawierania związków małżeńskich, a także okaleczania ciał kobiet. To dodatkowo dawanie kobietom dostępu do zasobów takich jak prawo własności, a także do dziedziczenia i różnego rodzaju usług finansowych.

Dostęp do czystej wody

Kolejne działania mają na celu zapewnienie dostępu do wody, a także poprawę warunków sanitarnych. W tym zakresie mają być podejmowane kroki mające na celu poprawienie jakości wody, dzięki minimalizacji zanieczyszczeń, a także zmniejszenie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Czysta energia

Dostęp do zrównoważonej i czystej energii to cel numer 7 z Agendy 2030. Podejmowane kroki mają obejmować m.in. rozbudowę infrastruktury, a także poprawę jakości technologii energetycznych, zwłaszcza w krajach rozwiniętych w najmniejszym stopniu.

Wzrost gospodarki, a także godna praca

Inicjatywy dotyczą promocji inkluzywności w zakresie wzrostu gospodarczego, a także pełnego zatrudnienia i dostępu do godnej pracy. Zaplanowano m.in. działania wspierające kreatywność oraz przedsiębiorczość, a także poprawę dostępności do usług finansowych tak, aby promować powstawanie mikro i małych podmiotów gospodarczych. W ten zakres wchodzą też kroki zwiększające poziom zatrudnienia wśród osób młodych.

Innowacyjność, przemysł oraz infrastruktura

Celem w zakresie przemysłu jest też wsparcie dla budowy zrównoważonego uprzemysłowienia, z jednoczestnym wsparciem innowacji. Po raz kolejny została podkreślona też konieczność ułatwienia dostępu do usług finansowych dla niewielkich przedsiębiorstw tak, aby poprawić ich konkurencyjność.

Zmniejszenie nierówności

Założenie to zmniejszenie stopnia nierówności pomiędzy różnymi państwami. W realizacji tego założenia mają pomagać takie praktyki, jak eliminacja dyskryminujących polityk oraz praw, a także ułatwienie decyzyjności krajom rozwijającym się. Wszystko to na poziomie międzynarodowych instytucji.

Zrównoważenie miast

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju to także zamierzenie w postaci tworzenia bardziej przyjaznych miast. Tak, aby były one bezpieczne i zrównoważone, czemu służyć ma m.in. rozwój transportu, lepsza ochrona zabytków, a także zmniejszenie poziomu negatywnego wpływu aglomeracji na środowisko.

Odpowiedzialność produkcji i konsumpcji

Odpowiedzialna konsumpcja to kolejny obszar. W zakresie tym mieści się m.in. zmniejszenie ilości marnotrawionej żywności, również podczas procesów produkcyjnych. Założeniem jest też promowanie działań mających na celu recykling, a także ponowne używanie produktów.

Działania w zakresie ochrony klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatu to kolejny zakres, obejmujących różne inicjatywy na poziomie polityk w poszczególnych krajach, ale także w zakresie strategii i planowania.

Życie podwodne

Celem jest ochrona flory i fauny pod wodą, a także rozsądne korzystanie z zasobów, które one oferują. Aby to zrealizować, zamierzeniem jest m.in. ograniczenie poziomu zanieczyszczeń, które niszczą życie podwodne.

Życie na lądzie

Wśród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030 nie mogło zabraknąć też ochrony życia na lądzie. Planem jest w tym przypadku bardziej zrównoważone korzystanie z ekosystemów, w tym m.in. rozsądne gospodarowanie lasami i glebą.

Pokój, sprawiedliwość oraz silne instytucje

Założeniem są działania mające na celu promocję silnych i funkcjonujących sprawiedliwie instytucji wspierających życie społeczne. Jednym z kroków w tym zakresie ma być wspieranie działania rządów prawa, także na poziomie międzynarodowym.

Partnerstwo na rzecz celów

Aby wszystkie powyższe cele mogły zostać zrealizowane, znaczenie ma partnerstwo krajów ONZ. Inicjatywy w tym zakresie mają obejmować jednak zwłaszcza wsparcie dla tych państw, które są biedniejsze i mogą mieć problemy z ich realizacją.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ to także potrzeba zaangażowania biznesu. Ten ostatni ma istotne znaczenie dla procesów mierzenia oraz raportowania procesu wdrożenia działań. Same mają też wkład w wiele z inicjatyw.

Zobacz także ESG w retailu.

Potrzebujesz sprawdzonych
dostawców usług IT?

Rocznie realizujemy około 1000 projektów.
Zaufaj naszej wiedzy i profesjonalizmowi.