Polityka prywatności

Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych oraz Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie exorigo-upos.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej exorigo-upos.pl
 2. Właścicielem Serwisu jest Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 10A, zwana dalej „ Exorigo-Upos”. Exorigo-Upos razem z FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE AI Sp. z o.o. są podmiotami powiązanymi kapitałowo i organizacyjnie, a także współpracują ze sobą w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT. Spółki podpisały umowę o współadministrowaniu, której postanowienia zostały szerzej opisane w dalszej części polityki.
 3. Dane osobowe zbierane przez Exorigo-Upos razem z FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE AI z o.o. (zwanych dalej łącznie „Współadministratorami)” za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, ustawą – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów (zgodnie z definicją poniżej) odwiedzających Serwis.

DEFINICJE

 1. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).
 2. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów w związku z prowadzona przez niego działalnością  np. osoba, z którą wiąże kontrakt umowny z jednym ze Współadministratorów lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 3. Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych w Spółkach z Grupy Kapitałowej Exorigo-Upos.
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis: Witryna internetowa exorigo-upos.pl.
 6. Współadministratorzy: Współadministratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych, czyli podmiotami które wspólnie decydują o celach i sposobach ich przetwarzania, są: Exorigo-Upos S.A., FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE AI Sp. z o.o., dalej łącznie zwanymi Współadministratorami. Dane kontaktowe do Spółek są wspólne: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa.

WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY ADMINISTRATORAMI

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności Spółka Exorigo-Upos S.A. jest odpowiedzialna za:

 • za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu
  do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14;
 • prowadzenie działań mających na celu promocję produktów i usług własnych w celu pozyskania nowych klientów;
 • zawiadamianie Podmiotów Danych o Naruszeniach, zgodnie z art. 34 RODO;
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie
  z art. 33 RODO;
 • za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE AI Sp. z o.o., którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW

Współadministratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu wykonywania przez siebie działalności gospodarczej.

Współadministratorzy stosują się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą są informowane o przetwarzaniu danych najpóźniej w momencie ich zbierania ponadto są one informowane w celu i podstawie prawnej ich przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług.

Współadministratorzy dbają o to by w Spółkach respektowana była zasada minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do wskazanego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez minimalny okres retencji. W celu przyspieszenia i usprawnienia obsługi swoich klientów Współadministratorzy pozyskują od nich dane osobowe, które nie są niezbędne np. do wykonania zawartej z nimi umowy – jak numer telefonu, czy e-mail, wyłącznie za ich zgodą, a przed zebraniem takich danych informuje klientów o dobrowolności ich podania.

 Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych przez niego danych osobowych. W wypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych, zgodnie z informacjami powyżej Spółka Exorigo-Upos S.A. informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane osobowe dotyczą, w sposób zgodny z przepisami prawa.

 KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:

 1. e-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl,
 2. korespondencyjnie na adres Exorigo-Upos S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Wprowadzone przez Współadministratorów procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności danym osobowym przez niego przetwarzanym. Do danych osobowych maja dostęp jedynie osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające stosowne upoważnienia. Współadministratorzy stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Współadministratorzy podejmuje niezbędne kroki podczas wyboru podmiotów przetwarzających oraz innych podwykonawców, aby poziom zabezpieczenia danych osobowych u tych podmiotów był wystarczający.

Współadministratorzy prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Współadministratorzy wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORZYA

Współadministratorzy zbierają informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie „Klientami”. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

Korzystania z ankiety/formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty przegotowanej w oparciu o dane wskazane w ankiecie/formularzu W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie exorigo-upos.pl, Klient podaje: Imię, Nazwisko i adres e-mail.

Marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na pozyskiwaniu nowych klientów i zachęcaniu zakupu produktów i usług Spółek w grupie kapitałowej Exorigo-Upos. Działania marketingowe wobec nowych klientów są prowadzone, po uprzednim wyrażeniu zgody na komunikację, co najmniej jednym kanałem kontaktu, tj. e-mail lub telefon.

Ustalanie, dochodzenie i egzekucji roszczeń. W takim przypadku mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Zbieranie danych w innych przypadkach. W związku z prowadzoną działalnością, każdy
ze Współadministratorów zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Dane osobowe podawane są w takich wypadkach dobrowolnie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.

Współadministratorzy zapewniają by ilość przetwarzanych danych w korespondencji była zgodna z zasadą minimalizacji danych i by miały do niej dostęp jedynie osoby upoważnione.

Podczas korzystania z serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Przekazanie danych osobowych Współadministratorom jest dobrowolne, w związku z świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych uniemożliwi realizację tej usługi.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów zależy od  celu przetwarzania.

Umowa

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej zakończenia. 

Zgoda

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przepis prawa

W wypadku, gdy podstawą prawną jest przepis prawa okres przetwarzania danych osobowych wynika również z konkretnych przepisów.

Uzasadniony interes Współadministratora 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Ochrona przed roszczeniami

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W wypadku upłynięcia okresu retencji dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz podwykonawcom m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z co najmniej jednym Współadministratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Współadministratorzy zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.       

W przypadku skierowania żądania do któregoś z Współadministratorów, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

FUNKCJE SPOŁECZNOŚCIOWE I MARKETING

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają profile Współpadministratorów, które są prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnych marek.

Na stronie exorigo-upos.pl Współadministratorzy korzystają z wtyczek społecznościowych różnych serwisów.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu społecznościowego. Administrator serwisu otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa Użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli Użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Współadministratorzy nie mają wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli Użytkownicy nie chcą, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, prosimy o nieużywanie wtyczek.

Wtyczki do Facebooka

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to, na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd znajdziesz tutaj: https://developer.linkedin.com/plugins.

Informacje na temat ochrony danych znajdziesz w LinkedIn tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

MECHANIZM COOKIES, ADRES IP

Nasza storna internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony exorigo-upos.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu umożliwiają opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Współadministratorzy wykorzystują trzy typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
 2. Cookies trwałe są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
 3. Własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Współadministratorów, w tym cookies narzędzia Google Analytics.

Lista plików cookies wykorzystywanych przez stronę exorigo-upos.pl:

Pliki cookies Współadministratorów:

KategoriaNazwaOkres przechowywaniaCel przechowywania
exorigo-upos.pl_ga#Do końca sesjiWykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty.
exorigo-upos.pl_gado 2 latSłuży do rozróżniania użytkowników.
exorigo-upos.pl_gid24 godzinySłuży do rozróżniania użytkowników.
exorigo-upos.pl_gat24 godzinySłuży do ograniczania szybkości żądań. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożone za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie zostanie nazwany ._dc_gtm_<property-id>

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 2. zapewniania sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz dostosowania go do potrzeb Klientów;
 3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

Współadministratorzy nie wykorzystują plików cookies do profilowania osób odwiedzających serwisy internetowe, o których mowa powyżej. 

Współadministratorzy wykorzystują cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Klienci strony internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze naszego serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Klient strony ma możliwość odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies w przypadkach, w których do uzyskania takiej zgody Administratora zobowiązują przepisy prawa poprzez naciśnięcie przycisku „<rezygnuję>” na ekranie informującym o korzystaniu z plików cookies. Klient strony ma także możliwość zarządzania plikami cookies poprzez zmianę ustawień w swoim urządzeniu. Zgoda Klienta nie będzie wymagana, gdy przechowywanie lub dostęp do plików cookies jest konieczny w celu zrealizowania żądanej przez Klienta operacji.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies, w tym wyłączenia ich stosowania:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 2. Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
 4. Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/ 

Instrukcja zmiany ustawień plików cookies podmiotu trzeciego są określone w polityce wydanej przez Google: https://policies.google.com/?hl=pl 

Współadministratorzy mogą gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej strony exorigo-upos.pl,  przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Współadministratorów przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu, a także w celach bezpieczeństwa
oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści naszego serwisu.  

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych – na tej podstawie osobie zgłaszającej  takie żądanie Spółka Exorigo-Upos S.A. przekazuje informację o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Spółka Exorigo-Upos S.A. przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Współadministratorzy zaprzestają dokonywania operacji na  danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Exorigo-Upos S.A. wyda dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Exorigo-Upos S.A. jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. Prawo do wycofania zgody, – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 1. w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Exorigo-Upos S.A.
  Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub
 2. drogą e-mailową na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Spółka Exorigo-Upos S.A. poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl

Data ostatniej modyfikacji:  [23.08.2021]