Polityka prywatności

Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych oraz Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie exorigo-upos.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej exorigo-upos.pl
 2. Właścicielem Serwisu jest Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 10A, NIP: 5252535950, Regon: 146251737.
 3. Dane osobowe zbierane przez Exorigo-Upos (dalej: Administrator) za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, ustawą – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Niniejszy dokument jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecyduje się na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

DEFINICJE

 1. Administrator (Spółka): Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 10A.
 2. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).
 3. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzona przez niego działalnością np. osoba, z którą wiąże kontrakt umowny z Administratorem lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 4. Pliki Cookies – dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, zawierające dane o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.
 5. Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych w Serwisie.
 6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Serwis: Witryna internetowa exorigo-upos.pl.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z funkcjonalności Serwisu.

§ 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu wykonywania przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą są informowane o przetwarzaniu danych najpóźniej w momencie ich zbierania ponadto są one informowane w celu i podstawie prawnej ich przetwarzania.
 3. Administrator dba o to by w Spółce respektowana była zasada minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do wskazanego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez minimalny okres retencji. W celu przyspieszenia i usprawnienia obsługi swoich klientów. Administrator pozyskuje od nich dane osobowe, które nie są niezbędne np. do wykonania zawartej z nimi umowy – jak numer telefonu, czy e-mail, wyłącznie za ich zgodą, a przed zebraniem takich danych informuje klientów o dobrowolności ich podania.
 4. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych przez niego danych osobowych. W wypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych Spółka informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane osobowe dotyczą, w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wprowadzone przez Administratora procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności danym osobowym przez niego przetwarzanym. Do danych osobowych maja dostęp jedynie osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające stosowne upoważnienia. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje niezbędne kroki podczas wyboru podmiotów przetwarzających oraz innych podwykonawców, aby poziom zabezpieczenia danych osobowych u tych podmiotów był wystarczający.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:
  1. zapewnienia dostępu do serwisu w postaci zapewniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz zawarcia i wykonania łączących z Administratorem umów. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. korzystania z ankiety/formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty przegotowanej w oparciu o dane wskazane w ankiecie/formularzu W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie exorigo-upos.pl, Użytkownik podaje: Imię, Nazwisko i adres e-mail, numer telefonu (opcjonalny), nazwę stanowiska (lista rozwijana do wyboru), wskazuje również temat którym jest zainteresowany, może skorzystać z pola opisowego.
  3. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na pozyskiwaniu nowych Użytkowników i zachęcaniu zakupu produktów i usług. Działania marketingowe wobec nowych Użytkowników są prowadzone, po uprzednim wyrażeniu zgody na komunikację, co najmniej jednym kanałem kontaktu, tj. e-mail lub telefon.
  4. ustalanie, dochodzenie i egzekucji roszczeń. W takim przypadku mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  5. rekrutacji. W ramach zakładki „Kariera” Administrator udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie polityce zatrudnienia, a także o prowadzonych procesach rekrutacyjnych. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora, należy zaznaczyć, że Administrator oczekuje od kandydatów przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  6. zbieranie danych w innych przypadkach. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Dane osobowe podawane są w takich wypadkach dobrowolnie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.
 1. Administrator zapewnia by ilość przetwarzanych danych w korespondencji była zgodna z zasadą minimalizacji danych i by miały do niej dostęp jedynie osoby upoważnione.
 2. Podczas korzystania z serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje,
  w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych uniemożliwi realizację tej usługi.

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od  celu przetwarzania:
 1. Umowa: w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej zakończenia. 
  1. Zgoda: jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. Przepis prawa: w wypadku, gdy podstawą prawną jest przepis prawa okres przetwarzania danych osobowych wynika również z konkretnych przepisów.
  3. Uzasadniony interes Administratora: w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. Ochrona przed roszczeniami: okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 2. W wypadku upłynięcia okresu retencji dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

§ 5. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Admnistrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Spółki co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
 2. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in.: 
  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą; 
  2. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych. 
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Administrator zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem. 
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 6. MECHANIZM COOKIES, ADRES IP

 1. Nasza storna internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej strony exorigo-upos.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu umożliwiają opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 
  1. Techniczne pliki cookies (niezbędne) – niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji Użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, Administrator ułatwia odwiedzanie Serwisu. W ten sposób Użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania strony internetowej.
  2. Funkcjonalne pliki cookies – zbierają informacje na temat preferencji Użytkownika i umożliwiają nam zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych i odpowiednie dopasowanie serwisu.
  3. Statystyczne pliki cookies – są wykorzystywane w celu optymalizacji korzystania z Serwisu dla Użytkowników. Dzięki nim jest możliwy wgląd w korzystanie z naszej strony internetowej. Anonimowe dane statyczne są zbierane przy wykorzystaniu cookies zewnętrznych i za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).  
  4. Marketingowe – to pliki cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania), które są używane do stworzenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu reklam.
 3. Lista plików cookies wykorzystywanych przez stronę exorigo-upos.pl:

Pliki cookies Współadministratorów:

Dostawca Nazwa Okres przechowywania
Cookies niezbędne
linkedin.com bscookie 1 rok
linkedin.com li_gc 180 dni
exorigo-upos.containers.piwik.pro ppms_webstorage trwały
doubleclick.net test_cookie 24 godziny
exorigo-upos.pl stg_debug do końca sesji
hubspot.com cf_bm 24 godziny
Cookies funkcjonalne
linkedin.com lidc 24 godziny
Cookies statystyczne
exorigo-upos.pl _ga 2 lata
exorigo-upos.pl _ga# 2 lata
exorigo-upos.pl _gat 24 godziny
exorigo-upos.pl _gid 24 godziny
exorigo-upos.pl _pk_id# 1 rok
exorigo-upos.pl _pk_ses# 24 godziny
linkedin.com AnalyticsSyncHistory 30 dni
exorigo-upos.pl ln_or 24 godziny
exorigo-upos.pl ppms_privacy_#GUID# 1 rok
exorigo-upos.pl hubspotutk 180 dni
exorigo-upos.pl __hssc 24 godziny
exorigo-upos.pl __hssrc do końca sesji
exorigo-upos.pl __hstc 180 dni
Cookies marketingowe
hubspot.com __ptq.gif do końca sesji
exorigo-upos.pl _fbp 3 miesiące
linkedin.com bcookie 1 rok
doubleclick.net IDE 1 rok
exorigo-upos.pl stg_externalReferrer do końca sesji
linkedin.com UserMatchHistory 30 dni
google.com pagead/1p-user-list/388359745/ do końca sesji
google.ie pagead/1p-user-list/388359745/ do końca sesji
 1.  Marketingowe i Statystyczne pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą również pochodzić od partnerów Administratora i być wykorzystywane na cele analityczne i marketingowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w polityce prywatności danego partnera.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  2. zapewniania sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz dostosowania go do potrzeb Klientów;
  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 3. Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia analityczne i marketingowe, dostarczane przez partnerów:
  1. Google Analytics – zapewnia statystyki i podstawowe narzędzia analityczne do pomiaru zachowań Użytkowników na stronie internetowej. Więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  2. Doubleclick – jest to platforma, która umożliwia partnerom realizację kampanii reklamowych zlecanych przez nas, czyli ich planowanie, wyświetlanie, pomiar realizacji i raportowanie. Staramy się by nasze reklamy były jak najlepiej dopasowane do zainteresowań Użytkowników. Więcej informacji: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies.
  3. Hubspot – to platforma pozwalana na integracje marketingu, sprzedaży, zarządzania treścią i obsługi klienta. Więcej informacji można poczytać w polityce prywatności firmy: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 
 5. Klient strony ma możliwość odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies w przypadkach, w których do uzyskania takiej zgody Administratora zobowiązują przepisy prawa poprzez naciśnięcie przycisku „<odrzucam wszystkie>” na ekranie informującym o korzystaniu z plików cookies. Użytkownik strony ma także możliwość zarządzania plikami cookies poprzez zmianę ustawień w swoim urządzeniu. Zgoda Klienta nie będzie wymagana, gdy przechowywanie lub dostęp do plików cookies jest konieczny w celu zrealizowania żądanej przez użytkownika operacji.
 6. Administrator nie wykorzystuje plików cookies do profilowania osób odwiedzających serwisy internetowe, o których mowa powyżej. 
 7. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: 
  1. Internet Edge
  2. przeglądarka Mozilla Firefox
  3. przeglądarka Chrome
  4. przeglądarka Safari
  5. przeglądarka Opera.
 8. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu. 
 9. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. 

§ 7. FUNKCJE SPOŁECZNOŚCIOWE I MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają profile Administratora, które są prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnych marek.
 2. Na stronie exorigo-upos.pl Administrator korzysta z wtyczek społecznościowych różnych serwisów.
 3. Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu społecznościowego. Administrator serwisu otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa Użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli Użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).
 4. Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Administrator nie ma wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.
 5. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa Użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.
 6. Jeśli Użytkownicy nie chcą, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, prosimy o nieużywanie wtyczek.
 7. Wtyczki do Facebooka – nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.
 8. Wtyczka LinkedIn – nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd znajdziesz tutaj: https://developer.linkedin.com/plugins. Informacje na temat ochrony danych znajdziesz w LinkedIn tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 9. Hubspot – w celu zapewnienia integracji marketingu, sprzedaży, zarządzania treścią i obsługi klienta wykorzystujemy platformę Hubspot. Więcej informacji można poczytać w polityce prywatności firmy, która pomaga nam wdrożyć to narzędzie: https://www.businessweb.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych – na tej podstawie osobie zgłaszającej  takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Spółka przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Administratora zaprzestają dokonywania operacji na  danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Exorigo-Upos S.A. jak i tego innego podmiotu;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. Prawo do wycofania zgody, – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 1. poprzez e-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl,
 2. korespondencyjnie na adres Exorigo-Upos S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Spółka poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

§ 10. ZMIANY

 1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji:  22.03.2023 r.