GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2017 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2017 rok.

Załączniki:

1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2017 rok
2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2017 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku
4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu

 

GEU sprawozdanie z działalności 2017

GEU sprawozdanie finansowe jednostkowe 2017

GEU Sprawozdanie z badania 2017

GEU Roczny raport jednostkowy 2017 NC