Raport nr 19/2018 GEU S.A. Raport za II kwartał 2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy za II kwartał 2018 roku zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Skrócone śródroczne SF 1H 2018 GEU SA