Kwartalne

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy za II kwartał 2018 roku zawierający skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Skrócone śródroczne SF 1H 2018 GEU SA

Raport EBI NR 9/2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku, zawierający kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK GEU 1Q2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje korektę do raportu okresowego EBI nr 22/2017 z dn. 14.11.2017 r. za III kwartał 2017 roku. Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem przez Spółkę błędu rachunkowego będącego wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w toku edycji dokumentu, w tabeli w pkt. 2 Kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podpunkt 2.1 Skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

W kolumnie „01.07.2017-30.09.2017 [tys. PLN]”
W pozycji „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” widniała kwota „-16 232”
Winno być: „-18 267”
W pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” widniała kwota „-5 008”
Winno być „-2 973”

W kolumnie „01.01.2017-30.09.2017 [tys. PLN]”
W pozycji „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” widniała kwota „- 52 219”
Winno być: „-54 254”
W pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” widniała kwota „-9 505”
Winno być „-7 470”

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść skorygowanego raportu okresowego GEU S.A. za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport skonsolidowany Q3 2017 korekta

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

raport skonsolidowany Q3

Data publikacji: 14 sierpnia 2017,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport skonsolidowany oraz jednostkowy