Raport 12/2018 Otrzymanie Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przywrócenia wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu

Raport nr 12/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2018 niniejszym informuje, że dzisiaj, tj. 24 września 2018 r., w wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("NewConnect"), Spółka otrzymała Uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie  wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu z dniem 28 września 2018 roku.