4/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 4/2018


Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku na godzinę 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
  d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  h) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8.  Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:


art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A

Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU 15.05.2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A

Sprawozdanie RN

Projekty uchwał_11062018