Raport 3/2018 Podjęcie przez spółkę zależną Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2017

Raport nr 3/2018

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2018 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.


Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Martin Oxley

Prezes Zarządu