10/2017 Informacja o rozwiązaniu przez znaczącego akcjonariusza umowy z Domem Maklerskim

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2017 z dnia 25 września 2017 r. informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. powziął informację o  rozwiązaniu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej "Akcjonariusz") umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A., której przedmiotem było doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 31 grudnia 2017 r. („Transakcja”).

Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na realizację  zamiarów Akcjonariusza ujawnionych przez Spółkę raportem bieżącym nr 9/2017 z 25 września 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia terminu realizacji Transakcji na termin po dniu 31 grudnia 2017. Akcjonariusz poinformuje odrębnie o ewentualnych zmianach w tym zakresie.

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.