9/2017 Informacja o zawarciu przez znaczącego akcjonariusza umowy z Domem Maklerskim

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2017 r. powziął informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej „Akcjonariusz”) umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. (dalej „DM Navigator”), której przedmiotem jest doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Transakcja”).

Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, Transakcja może zostać zrealizowana z udziałem wybranych inwestorów w terminie do 31 grudnia 2017 r., w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Transakcji lub jej poszczególnych transz, jak również do zmiany liczby sprzedawanych akcji w ramach Transakcji.

Intencją Akcjonariusza i Spółki jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podstawa prawna- art. 17 ust. 1 MAR

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu