8/2017 Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie ("Zawiadomienie") od znaczącego akcjonariusza spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („Akcjonariusz”), o tym, że zamierza sprzedać nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji Spółki, stanowiących nie więcej niż 13% kapitału zakładowego Spółki notowanych na alternatywnym rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Transakcja").

Transakcja będzie prowadzona z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa z udziałem wybranych inwestorów, w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Intencją Akcjonariusza jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu