3/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 3/2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 12 kwietnia 2017 roku od akcjonariusza Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), w wyniku transakcji pakietowych przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 6,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Akcjonariusz posiada łącznie 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 2,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na dzień jego przekazania nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariusza posiadających akcji Emitenta. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)

Akcjonariusz poinformował również ze nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:

Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu