ESPI

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2017 z dnia 25 września 2017 r. informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. powziął informację o  rozwiązaniu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej "Akcjonariusz") umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A., której przedmiotem było doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 31 grudnia 2017 r. („Transakcja”).

Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na realizację  zamiarów Akcjonariusza ujawnionych przez Spółkę raportem bieżącym nr 9/2017 z 25 września 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia terminu realizacji Transakcji na termin po dniu 31 grudnia 2017. Akcjonariusz poinformuje odrębnie o ewentualnych zmianach w tym zakresie.

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2017 r. powziął informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej „Akcjonariusz”) umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. (dalej „DM Navigator”), której przedmiotem jest doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Transakcja”).

Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, Transakcja może zostać zrealizowana z udziałem wybranych inwestorów w terminie do 31 grudnia 2017 r., w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Transakcji lub jej poszczególnych transz, jak również do zmiany liczby sprzedawanych akcji w ramach Transakcji.

Intencją Akcjonariusza i Spółki jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podstawa prawna- art. 17 ust. 1 MAR

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie ("Zawiadomienie") od znaczącego akcjonariusza spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („Akcjonariusz”), o tym, że zamierza sprzedać nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji Spółki, stanowiących nie więcej niż 13% kapitału zakładowego Spółki notowanych na alternatywnym rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Transakcja").

Transakcja będzie prowadzona z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa z udziałem wybranych inwestorów, w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Intencją Akcjonariusza jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

____________________________

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku:

  1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 97,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. oraz stanowi 88,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 roku reprezentowanych było łącznie 9.089.015 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.089.015 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 90,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Nr raportu: 6/2017, Data publikacji: 12 maja 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 20 maja 2017 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Martin Oxley

Prezes Zarządu