ESPI

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GEU SA  Projekty Uchwał  informacje o ogólnej liczbie akcji 1/2018  formularz pełnomocnictwa   

Grupa Exorigo-Upos S.A. („GEU”) informuje o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku niewiążącego porozumienia w sprawie zasadniczych warunków umowy (ang. „Heads od Terms”), dotyczących:  

    a) nabycia, w ramach jednej lub kilku transakcji 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Pierhouse Business Solutions LTD z siedzibą w Londynie („Pierhouse”); oraz
    b) bieżącej współpracy grupy kapitałowej GEU z Pierhouse w zakresie wzajemnego wspierania się w oferowaniu rozwiązań informatycznych grupy GEU oraz Pierhouse swoim klientom.

Stronami Head of Terms jest GEU, Pierhouse oraz dwaj wspólnicy (osoby fizyczne) posiadający łącznie 100% udzialów w Pierhouse. Pierhouse jest spółką oferującą rozwiązania IT dla firm z sektora handlu detalicznego (http://www.pierhouse.co.uk/).
Z zastrzeżeniem przeprowadzenia przez GEU badania prawnego i finansowego Pierhouse oraz uzgodnienia przez strony dokumentacji transakcyjnej, GEU, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego przez GEU, nabędzie najpierw 60% udziałów w kapitale zakładowym Pierhouse za cenę 720.000,00 funtów brytyjskich, a następnie po spełnieniu dodatkowych warunków, związanych z osiągnięciem przez Pierhouse uzgodnionych przez strony w finalnej dokumentacji transakcyjnej wyników finansowych, GEU nabędzie pozostałe 40% udziałów w Pierhouse za cenę 480.000,00 funtów brytyjskich.
Zgodnie z Heads of Terms, po zawarciu dokumentacji transakcyjnej GEU udzieli pożyczki na rzecz Pierhouse w kwocie do 500.000,00 funtów brytyjskich w celu sfinansowania planów rozwojowych Pierhouse.
Heads of Terms zakłada pozostanie dotychczasowych wspólników Pierhouse w zarządzie Pierhouse po zamknięciu transakcji w celu realizacji uzgodnionej strategii rozwoju spółki. Heads of Terms przewiduje, że w przypadku zrealizowania uzgodnionych długoletnich planów finansowych Pierhouse dotychczasowym wspólnikom przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za sprzedane udziały w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000 funtów brytyjskich.
Planowana transakcja stanowi element realizacji strategii międzynarodowego rozwoju GEU. GEU uznaje znaczenie rynku retailowego Wielkiej Brytanii i w oparciu o Pierhouse Business Solutions budować będzie platformę do promocji i sprzedaży swoich produktów i usług na uznanym rynku, jak również promować i sprzedawać rozwiązania Pierhouse Business Solutions na rynku polskim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) - informacje poufne.

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2017 z dnia 25 września 2017 r. informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. powziął informację o  rozwiązaniu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej "Akcjonariusz") umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A., której przedmiotem było doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 31 grudnia 2017 r. („Transakcja”).

Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na realizację  zamiarów Akcjonariusza ujawnionych przez Spółkę raportem bieżącym nr 9/2017 z 25 września 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia terminu realizacji Transakcji na termin po dniu 31 grudnia 2017. Akcjonariusz poinformuje odrębnie o ewentualnych zmianach w tym zakresie.

Podstawa prawna       

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2017 r. powziął informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej „Akcjonariusz”) umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. (dalej „DM Navigator”), której przedmiotem jest doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 13 % kapitału zakładowego Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Transakcja”).

Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, Transakcja może zostać zrealizowana z udziałem wybranych inwestorów w terminie do 31 grudnia 2017 r., w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Transakcji lub jej poszczególnych transz, jak również do zmiany liczby sprzedawanych akcji w ramach Transakcji.

Intencją Akcjonariusza i Spółki jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podstawa prawna- art. 17 ust. 1 MAR

____________________________

Martin Oxley
Prezes Zarządu