EBI

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

informacje o ogólnej liczbie akcji 1/2018  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GEU SA  Projekty Uchwał  formularz pełnomocnictwa

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 10 000 000 akcji spółki Grupa Exorigo-Upos SA tj:

 1. 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 2. 997.786 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2017 r. okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, w dniu 30 listopada 2017 r. został zawarty Aneks do umowy. Zgodnie z treścią Aneksu, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r., umowa z dnia 27 maja 2014 r. została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Numer raportu: 21/2017, Data publikacji: 29 września 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku podpisał z biegłym rewidentem - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 - podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, umowę, której przedmiotem jest:

 1. Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Spółki za lata 2014-2016 stanowiących część finansową prospektu emisyjnego wraz z wydaniem opinii.
 2. Udział w postępowaniu przed KNF.
 3. Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. zgodnie z MSSF.
 4. Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie standardami sprawozdawczości śródrocznej - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 5. Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie standardami sprawozdawczości śródrocznej - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 6. Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. zgodnie z MSSF.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Numer raportu: 20/2017, Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport skonsolidowany oraz jednostkowy q2 2017