EBI

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Michała Halwę i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.


Zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorys przekazany przez Pana Michała Halwę.


Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Martin Oxley - Prezes Zarządu

Życiorys - Michał Halwa

Numer raportu: 10/2018, Data publikacji: 15 maja 2018,


Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2018 roku na godzinę 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
  d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  h) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

      8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''


Martin Oxley
Prezes Zarządu

Projekty uchwał_11062018

Sprawozdanie RN

Informacja o ogólnej liczbie akcji GEU 15.05.2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ GEU S.A

Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) powiadamia, że w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała informację o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki  z dnia 21 marca 2018 roku, postanowiła zawiesić postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Exorigo-Upos S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B Emitenta, wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 20 grudnia 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja od Pani Agnieszki Gajewskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A. z przyczyn osobistych, ze skutkiem na 30 marca 2018 r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 10 000 000 akcji spółki Grupa Exorigo-Upos SA tj:

 

 1. a) 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

 

 1. b) 997.786 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 

Po weryfikacji wyników półrocznych 2018,  Zarząd rozważy wznowienie postępowania o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu