EBI

Numer raportu: 17/2016, Data publikacji: 14 listopada 2016,

Zarząd Grupy Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Numer raportu: 16/2016, Data publikacji: 15 sierpnia 2016,

Zarząd Grupa Exorigo Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku, zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Numer raportu: 15/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Biedrzyckiego.

Jednocześnie, do Rady Nadzorczej Emitenta został powołany:

  1. Pan Andrzej Ziemiński

na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz

2. Pan Marcin Sadlej

na podstawie oświadczenia „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Numer raportu: 14/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2015, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 czerwca 2015 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), czyli 0,79 zł (siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję nastąpi 5 lipca 2016 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Numer raportu: 13/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu