EBI

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu

Numer raportu: 9/2016, Data publikacji: 29 kwietnia 2016,

Roczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. (’’GK GEU S.A.’’)

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (”GEU S.A.”) przekazuje w załącznikach roczny skonsolidowany raport za 2015 rok. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

Załączniki:

  1. Roczny raport skonsolidowany za 2015 rok GK GEU S.A.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 GK GEU S.A.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 GK GEU S.A.
  4. Opinia i raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok GK GEU S.A.

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Numer raportu: 8/2016, Data publikacji: 25 kwietnia 2016,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłacie dywidendy z kwot zgromadzonych na utworzonych z zysku kapitałach rezerwowych.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 r. w wysokości 6.189.392,67 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 67/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika. Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ponadto Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, z kwoty zgromadzonej na funduszu celowym – kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2015 r. w celu wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich, przeznaczyć do wypłaty dla jedynego wspólnika – Grupy Exorigo - Upos S.A. kwotę 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym zaliczyć na poczet tej wypłaty, kwotę wypłaconej ww. wspólnikowi w 2015 r. zaliczki w wysokości 9.000.000,00,- zł (dziewięć milionów złotych).

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Numer raportu: 7/2016, Data publikacji: 13 kwietnia 2016,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, pierwotnie wyznaczony na dzień 5 kwietnia 2016 roku, a następnie 15 kwietnia 2016 roku, został zaktualizowany i ustalony na dzień 29 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Numer raportu 6/2016, Data publikacji: 1 kwietnia 2016 roku,


Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent"), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2015, wyznaczony był na dzień 5 kwietnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 rok został ustalony na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu