Raport EBI nr 8/2018 – Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Exorigo-Upos S.A.

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) powiadamia, że w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała informację o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki  z dnia 21 marca 2018 roku, postanowiła zawiesić postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grupa Exorigo-Upos S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B Emitenta, wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 20 grudnia 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu