Aktualizacja informacji z Raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku .

 

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, informuje, że w dniu 21 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 10 000 000 akcji spółki Grupa Exorigo-Upos SA tj:

 

  1. a) 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

 

  1. b) 997.786 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 

Po weryfikacji wyników półrocznych 2018,  Zarząd rozważy wznowienie postępowania o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Martin Oxley

Prezes Zarządu