12/2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Numer raportu: 12/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

W § 3 ust. 1 dodany zostaje pkt. 69) w następującym brzmieniu:

„69) działalność rachunkowo – księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z).”

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu