11/2017 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2016

Numer raportu: 11/2017, Data publikacji: 5 kwietnia 2017 

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2016, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 

Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), czyli 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) brutto zł na jedną akcję Spółki nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu