21/2016 Podpisanie przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Numer raportu: 21/2016, Data publikacji: 28 grudnia 2016,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku podpisał z biegłym rewidentem - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12 - podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, umowę, której przedmiotem jest badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu