20/2016 Zmiany w składzie Zarządu Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 20/2016, Data publikacji: 8 grudnia 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Emitenta Pana Martina Oxley’a i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Dudziukowi – funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Exorigo - Upos S.A.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez Członków Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley

Prezes Zarządu