15/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 15/2016, Data publikacji: 14 czerwca 2016,

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Biedrzyckiego.

Jednocześnie, do Rady Nadzorczej Emitenta został powołany:

  1. Pan Andrzej Ziemiński

na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz

2. Pan Marcin Sadlej

na podstawie oświadczenia „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu