5/2016 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ewentualnego wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 5/2016, Data publikacji: 11 marca 2016,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 marca 2016 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 8.559.758,79 zł:

  1. Kwotę 684.780,71 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.
  2. W stosunku do pozostałej kwoty zysku netto, tj. 7.874.978,08 złotych Zarząd proponuje:

a) Przekazanie tej kwoty w całości lub części na kapitał rezerwowy – fundusz inwestycyjny, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności inwestycyjnej Spółki, w szczególności na nabywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich, zakup środków trwałych, w tym nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych lub

b) Przekazanie tej kwoty w całości lub części na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy, utworzony uchwałą ZWZ Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 r. lub;

c) Przekazanie tej kwoty w całości lub części na dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie wypłaty dywidendy kwota przeznaczona na wypłatę może zostać powiększona o kwotę 75.021,91 złotych, zgromadzoną na kapitale rezerwowym - funduszu dywidendowym, utworzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 roku;

Ostateczny sposób podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2015, uzależniony jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu