4/2016 GEU S.A. Roczny jednostkowy raport za 2015 rok

Numer raportu: 4/2016, Data publikacji: 11 marca 2016,

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. (''GEU S.A.'') przekazuje w załącznikach roczny raport jednostkowy za 2015 rok. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku raport roczny skonsolidowany zostanie opublikowany 05 kwietnia 2016 roku.

Załączniki:

  1. Roczny raport jednostkowy GEU S.A. za 2015 rok
  2. Sprawozdanie finansowe GEU S.A. za 2015 rok
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
  4. Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Podstawa prawna:

§ 5 ust. pkt 6.1 - 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu

Paweł Dudziuk