26/2015 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015.

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), w dniu 28 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika (Emitenta) zaliczki na poczet na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) brutto.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu