15/2015 Podjęcie przez ZWZ Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2014

Numer raportu: 15/2015, Data publikacji: 12 maja 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 12 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę ws. podziału zysku za rok obrotowy 2014, postanawiając jednocześnie o przeznaczeniu części ww. zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Do wypłaty dywidendy, w łącznej wysokości 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty ww. dywidendy, uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 maja 2015 roku. Wypłata dywidendy w łącznej wysokości 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), czyli 0,77 zł (siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję nastąpi 2 czerwca 2015 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje Emitenta serii A i B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu