8/2015 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Grupy Exorigo-Upos S.A.

Numer raportu: 8/2015, Data publikacji: 6 marca 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 05 marca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 215/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu