9/2015 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. na rynku NewConnect

Numer raportu: 9/2015, Data publikacji: 6 marca 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 06 marca 2015 roku został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.
Spółka wnioskuje o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 16 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu