6/2015 Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wykorzystania funduszu dywidendowego

Numer raportu: 6/2015, Data publikacji: 11 lutego 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wystąpieniu w dniu 11 lutego 2015 roku do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z ww. wnioskiem, Zarząd Emitenta proponuje następujący podział zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 7.485.205,44 zł:

kwotę 6.886.389,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
kwotę 598.816,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych;

Dodatkowo, Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 813.611,00 złotych stanowiącą kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy, utworzony uchwałą ZWZ Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 roku.

Ww. wniosek nie jest równoznaczny ze złożeniem przez Emitenta deklaracji wypłaty dywidendy, która uzależniona jest od opinii Rady Nadzorczej i ostatecznie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Podstawa prawna:

§6 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu