1/2015 Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Numer raportu: 1/2015 , Data publikacji: 14 stycznia 2015,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. otrzymał informację, że Uchwałą nr 18/15 z dnia 13.01.2015 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił:

  1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki GRUPA EXORIGO - UPOS S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GRUPA EXORIGO – UPOS S.A. o wartości nominalnej 7,38 zł (siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda, oraz nadać im kod PLGEXUP00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLGEXUP00013, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki organizującej ten system, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.
  3. Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLGEXUP00013 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Powyższa Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu