21/2014 Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW

Numer raportu: 21/2014 , Data publikacji: 23 grudnia 2014,

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2014 r. Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez KDPW 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji Spółki na okaziciela serii A, o wartości 7,38 zł każda, w celu ich dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu