19/2014 Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

Numer raportu: 19/2014, Data publikacji: 12 listopada 2014,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 2 października 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu o zarejestrowaniu zmiany Statutu Emitenta dokonanej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Treść ww. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki ustalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 lipca 2014 roku stanowią Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu