11/2014 Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - korekta

Numer raportu: 11/2014, Data publikacji: 23 maja 2014,

Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 23 maja 2014 roku „Wypłata przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2013".

W związku z niewskazaniem przez Emitenta podstawy prawnej w raporcie bieżącym nr 10/2014, Zarząd Spółki ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu uzupełnioną o podstawę prawną.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 21 maja Emitent dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2013.

W dniu 20 sierpnia 2013 roku na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), czyli 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy, tj. kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uprawnionych było 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6 maja 2014 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), czyli 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję nastąpiła 21 maja 2014 roku.

Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata została dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A."

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu