17/2013 Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013

Numer raportu: 17/2013, Data publikacji: 4 października 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") zawiadamia, że zgodnie z informacją otrzymaną od Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka"), w dniu 4 października 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 15 października 2013 roku.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu