16/2013 Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 16/2013, Data publikacji: 21 sierpnia 2013,

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 roku Emitent dokonał wypłaty kwoty 2.700.000,- zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) brutto, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 2013.

Dzień według, którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania ww. zaliczki to 13 sierpnia 2013 roku.

Do zaliczki na poczet dywidendy uprawnione były wszystkie akcje Emitenta obu rodzajów (imienne i na okaziciela) w łącznej liczbie 10.000.000 akcji serii A i B. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) brutto.

Zaliczka na poczet dywidendy została wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta, natomiast akcjonariuszom posiadający akcje na okaziciela serii B za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"