14/2013 Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Numer raportu: 14/2013, Data publikacji: 16 lipca 2013,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w trybie obiegowym uchwałę nr 7/O/2013 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

§4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

Tekst jednolity Statusu Spółki