13/2013 Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 13/2013, Data publikacji: 1 lipca 2013,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 informującego o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki uchwałą obiegową wyraziła zgodę na wypłatę kwoty 2.700.000,- zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) brutto, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku.

Podstawa:

§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu