12/2013 Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2013

Numer raportu: 12/2013, Data publikacji: 30 czerwca 2013,

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 informującego o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r. dla celów wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 wykazało zysk netto w kwocie 5.470.483,23 zł. Biegły rewident wydał pozytywną opinię w przedmiocie w/w sprawozdani i nie zgłosił do niego żadnych zastrzeżeń.

W związku z powyższym oraz uwzględniając przewidziane w art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych ograniczenie co do maksymalnej wysokości zaliczki, Zarząd wystąpił w dniu dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na wypłatę kwoty 2.700.000,- zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych) brutto, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku, z zachowaniem następujących terminów:

dzień według, którego ustala się uprawnionych akcjonariuszy do zaliczki: 13 sierpnia 2013 roku,
dzień wypłaty zaliczki: 20 sierpnia 2013 roku.

Do zaliczki na poczet dywidendy uprawnione są wszystkie akcje Emitenta obu rodzajów (imienne i na okaziciela) w łącznej liczbie 10.000.000 akcji serii A i B. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) brutto.

Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A bezpośrednio przez Emitenta. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa:

§4 ust. 2 pkt 11 w zw. z § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu