EBI

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 luty 2018 roku w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Martin Oxley
Prezes Zarządu

 Uchwały NWZ GEU SA_12.02.2018.

Zarząd spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:

 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2017 – w dniu 15 marca 2018 roku;
 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2017 - w dniu 15 marca 2018 roku.

Raporty kwartalne:

 1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 roku - w dniu 14 maja 2018 roku;
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku - w dniu 14 sierpnia 2018 roku;
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku - w dniu 14 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 6 pkt. 10a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z przyjętym terminem publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok, Emitent nie będzie publikował raportu jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2017 roku.

Ewentualna zmiana terminów przekazywania raportów okresowych zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect ''

informacje o ogólnej liczbie akcji 1/2018  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GEU SA  Projekty Uchwał  formularz pełnomocnictwa

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 10 000 000 akcji spółki Grupa Exorigo-Upos SA tj:

 1. 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 2. 997.786 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd spółki Grupa Exorigo Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka") informuje, iż w związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2017 r. okresem obowiązywania umowy w zakresie wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na rzecz Spółki, w dniu 30 listopada 2017 r. został zawarty Aneks do umowy. Zgodnie z treścią Aneksu, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r., umowa z dnia 27 maja 2014 r. została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".