GEU S.A. Raport kwartalny Q1 2018

Raport EBI NR 9/2018

Zarząd Grupa Exorigo-Upos Spółki Akcyjnej ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przekazuje w załączonym pliku raport okresowy w formie skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku, zawierający kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK GEU 1Q2018