Korekta raportu kwartalnego GEU S.A. Q3 2017

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("GEU S.A.", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje korektę do raportu okresowego EBI nr 22/2017 z dn. 14.11.2017 r. za III kwartał 2017 roku. Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem przez Spółkę błędu rachunkowego będącego wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w toku edycji dokumentu, w tabeli w pkt. 2 Kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podpunkt 2.1 Skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

W kolumnie „01.07.2017-30.09.2017 [tys. PLN]”
W pozycji „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” widniała kwota „-16 232”
Winno być: „-18 267”
W pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” widniała kwota „-5 008”
Winno być „-2 973”

W kolumnie „01.01.2017-30.09.2017 [tys. PLN]”
W pozycji „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” widniała kwota „- 52 219”
Winno być: „-54 254”
W pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” widniała kwota „-9 505”
Winno być „-7 470”

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść skorygowanego raportu okresowego GEU S.A. za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport skonsolidowany Q3 2017 korekta