Raport ESPI 11/2018 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2018

niniejszym informuje, że dzisiaj, tj. 14 sierpnia 2018 r., w wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”), Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE