Raport ESPI - 9/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; „Spółka”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 10 sierpnia 2018 roku od akcjonariusza Jonitaco Holding Limited z siedzibą w Larnace Cypr („Akcjonariusz"), w wyniku realizacji procedury przymusowego wykupu ogłoszonego przez Jonitaco Holding Limited z siedzibą w Larnace Cypr, Akcjonariusz w dniu 9 sierpnia 2018 roku dokonał nabycia 348 193 akcji Spółki, stanowiących 3,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 348 193 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W wyniku nabycia, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed nabyciem wyżej wymienionych akcji Jonitaco Holding Limited posiadało 9.651.807 akcji Spółki, reprezentujących 96,52% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 9.651.807 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 96,52% ogólnej liczby głosów.

W związku z nabyciem w dniu 9 sierpnia 2018 r. 348.193 akcji Spółki obecnie Jonitaco Holding Limited posiada 10.000.000 akcji Spółki stanowiących 100,00% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jonitaco Holding Limited zamierza wycofać Spółkę z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i przywrócić akcjom Spółki formę dokumentu.

Jednocześnie, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Akcjonariusz poinformował, że poza Spółką nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Jonitaco Holding Limited nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji