1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lutego 2018 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GEU SA  Projekty Uchwał  informacje o ogólnej liczbie akcji 1/2018  formularz pełnomocnictwa