7/2015 Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015

Numer raportu: 07/2015

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) – posiadającego 667.212 akcji Spółki, stanowiących 6,67 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa (dalej jako: „NWZ”).

Akcjonariusz zażądał dodania, po dotychczasowym punkcie 6) opublikowanego porządku obrad NWZ, punktu 7 – Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym zmianie ulega treść opublikowanych uprzednio w dniu 3 czerwca 2015 roku załączników:

  1. Projekty uchwał NWZ GEU S.A. 30.06.2015 – uzupełnione.
  2. Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 - uzupełnione

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu