4/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 4/2015

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 16 kwietnia 2015 roku od akcjonariusza Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) („Jonitaco”), w wyniku transakcji przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2015 roku poza rynkiem alternatywnego systemu obrotu, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Jonitaco.

W wyniku ww. transakcji Jonitaco nabyło 186.333 akcje na okaziciela Emitenta, reprezentujących 1,86% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 186.333 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,86% ogólnej liczby głosów.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Jonitaco posiadało bezpośrednio 8.635.475 akcji Emitenta reprezentujących 86,35% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.635.475 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 86,35% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Jonitaco posiada bezpośrednio 8.821.808 akcji Emitenta reprezentujących 88,22% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.821.808 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 88,22% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podmioty zależne od Jonitaco nie posiadają akcji Emitenta. Jonitaco nie zawarło również żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie podmiotowi trzeciemu prawa do wykonywania głosów z akcji Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu