4/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Numer raportu: 4/2013

Data publikacji: 8 października 2013,

Spółka Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 8 października 2013 roku od akcjonariusza Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) („Jonitaco"), w wyniku serii transakcji przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym, z których ostatnia została rozliczona w dniu 4 października 2013 roku, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Jonitaco.

W wyniku ww. transakcji Jonitaco:

nabyło 102.000 akcji na okaziciela Emitenta serii B, reprezentujących 1,02% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 102.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,02% ogólnej liczby głosów;
zbyło 189.442 akcje imienne emitenta serii A, reprezentujące 1,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do wykonywania 189.442 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,89% ogólnej liczby głosów.
Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Jonitaco posiadało bezpośrednio 8.688.917 akcji Emitenta serii A i B reprezentujących 86,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.688.917 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 86,89% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Jonitaco posiada bezpośrednio 8.601.475 akcji Emitenta serii A i B reprezentujących 86,01% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 8.601.475 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 86,01% ogólnej liczby głosów;

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podmioty zależne od Jonitaco nie posiadają akcji Emitenta. Jonitaco nie zawarło również żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie podmiotowi trzeciemu prawa do wykonywania głosów z akcji Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.