1/2015 Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015

Numer raportu: 1/2015

Data publikacji: 15 kwietnia 2015,

Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015 roku na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Przyczyną odwołania ZWZ jest powzięta wątpliwość formalna związana z jego skutecznym zwołaniem.

Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”). Raportem bieżącym nr 11/2015 z 25 marca 2015 r. Spółka zwołała ZWZ na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00, przekazując w tym raporcie wymagane prawem informacje, ogłoszenia i projekty uchwał. Przekazanie ogłoszenia nastąpiło za pośrednictwem udostępnianego i administrowanego przez GPW systemu - Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”). Jednocześnie, w tym samym dniu ogłoszenie o ZWZ oraz wymagane prawem informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem EBI udostępnione do publicznej wiadomości m.in. przez Polską Agencję Prasową S.A. (posiadającej status „agencji informacyjnej” w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

U podstaw decyzji Zarządu o odwołaniu walnego zgromadzenia leży okoliczność, że zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na 21 kwietnia 2015 r. nie zostało jednocześnie przekazane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) – systemu administrowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). W ocenie Zarządu przekazanie informacji za pomocą systemu EBI, przy jednoczesnym opublikowaniu ogłoszenia na stronach internetowych spółki oraz jego publikacji przez agencję informacyjną realizuje wymóg określony w art. 4021 § 1 KSH. Tym niemniej - z uwagi na praktykę rynkową, polegającą na przekazywaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia również z wykorzystaniem systemu ESPI, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu ZWZ zwołanego na 21 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że podjął decyzję o zwołaniu ZWZ z tożsamym porządkiem obrad jak porządek obrad odwołanego ZWZ. Zarówno porządek obrad ZWZ jak i treść proponowanych uchwał nie ulegają zmianie, za wyjątkiem modyfikacji terminów określonych w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku. Ogłoszenie o nowym terminie ZWZ i wymagane informacje w tej sprawie zostaną przekazane w kolejnym raporcie bieżącym.

Paweł Dudziuk
Prezes Zarządu