ESPI

Numer raportu: 7/2017, Data publikacji: 25 maja 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku:

 1. Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 8.821.808, co stanowiło 97,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r. oraz stanowi 88,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 roku reprezentowanych było łącznie 9.089.015 akcji zwykłych na okaziciela z ogólnej liczby 10.000.000 akcji, dających łącznie 9.089.015 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 90,89% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 10.000.000.

Martin Oxley

Prezes Zarządu

Nr raportu: 6/2017, Data publikacji: 12 maja 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Exorigo-Upos sp. z o.o. (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla jedynego Wspólnika kwotę w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie do dnia 20 maja 2017 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Numer raportu: 5/2017, Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
   b. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
    c. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Inne zdarzenia


Martin Oxley
Prezes Zarządu

 

Numer raportu: 4/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Martin Oxley

Prezes Zarządu

 

Numer raportu: 3/2017, Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 12 kwietnia 2017 roku od akcjonariusza Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), w wyniku transakcji pakietowych przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 6,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 667.207 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowiło 6,67% ogólnej liczby głosów;

Po rozliczeniu ww. transakcji, Akcjonariusz posiada łącznie 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) akcji Emitenta reprezentujących 2,67% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 267.207 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na dzień jego przekazania nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariusza posiadających akcji Emitenta. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)

Akcjonariusz poinformował również ze nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:

Art. 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Martin Oxley

Prezes Zarządu