ESPI

Zarząd Grupa Exorigo-Upos S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku w Warszawie.

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2018 roku:

Zarząd Spółki Grupa Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; „Spółka”) informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 10 sierpnia 2018 roku od akcjonariusza Jonitaco Holding Limited z siedzibą w Larnace Cypr („Akcjonariusz"), w wyniku realizacji procedury przymusowego wykupu ogłoszonego przez Jonitaco Holding Limited z siedzibą w Larnace Cypr, Akcjonariusz w dniu 9 sierpnia 2018 roku dokonał nabycia 348 193 akcji Spółki, stanowiących 3,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 348 193 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W wyniku nabycia, zmianie uległa ogólna liczba akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.