15/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Exorigo – Upos S.A. na nową kadencję

Zarząd Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 11 czerwca 2018 roku na nową III kadencję powołana została Rada Nadzorcza Emitenta w następującym składzie:

  1. Pan Andrzej Dudziuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  2. Pani Ewa Podgórska;
  3. Pan Marcin Sadlej;


powołani oświadczeniem „Uprawnionego Akcjonariusza” (§9 ust. 1 statutu Spółki) - Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) zgodnie z §17 ust. 3 statutu Spółki.

  1. Pan Piotr Karmelita;
  2. Pan Erhard Gasda.


powołani na mocy uchwał ZWZ Emitenta.

Zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu Emitent przekazuje życiorysy przekazane przez ww. Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:


§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Martin Oxley
Prezes Zarządu

Życiorys Andrzej Dudziuk

Życiorys Ewa Podgórska

Życiorys Marcin Sadlej

Życiorys Piotr Karmelita

Życiorys Erhard Gasda